ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 สาขา คือ

และทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา คือจุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร?จบมาทำงานอะไร?วิชาชีพเลือกในแต่ละสาขามีอะไรบ้าง?

 • การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming)
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี (C Programming)
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส (C++ Programming)
 • ระบบงานคอมพิวเตอร์บนเว็บ (Web Application)
 • เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object – Oriented Technology)
 • การเก็บเกี่ยวข้อมูล (Data Mining)
 • รูปแบบและการออกแบบซอฟต์แวร์ (Pattern and Software Design)
 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 • เครือข่ายและเทคโนโลยีไร้สาย (Network and Wireless Technology)
 • การคำนวณแบบขนาน (Parallel Computing)
 • การพัฒนาเกม (Game Development)
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
 • การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning)
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce)
 • หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Special Topic in Computer Scien
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี (C Programming)
 • การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (JAVA Programming)
 • การเขียนโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP Programming)
 • การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ (Computer Applications in Business)
 • ทรัพยากรสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต (Internet-based Information Resources)
 • มัลติมีเดีย 2 (Multimedia Application II)
 • การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Game Design I)
 • การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Game Design II)
 • แอนิเมชั่น 1 (Animation I)
 • แอนิเมชั่น 2 (Animation II)
 • การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (Production of printed materials with computer I)
 • การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (Production of printed materials with computer II)
 • พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-Commerce)
 • ระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information Systems)
 • การจัดการบริหารสารสนเทศ (Management of Information Services)
 • กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Strategic Management of Information Technology)
 • การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
 • การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ (Interractive User Interface Design)
 • การบริหารศุนย์สารสนเทศ (Administration of Information Centers)
 • คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และการออกแบบ 2 (Computer Graphics and Design II)
 • ระบบจัดการทรัพยากรข้อมูล (Enterprises Resource Planning and Management)
 • การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (New Venture and Entrepreneurship for Information Technology)
 • ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language and Communication)
 • หลักการจัดการ (Principles of Management)
 • ทฤษฏีองค์กร (Organization Theory)
 • การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Busniss Management)
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (Human Resource Management in Organization)
 • พีชคณิตเชิงเส้น ( Linear Algebra )
 • ทฤษฎีกลุ่ม ( Group Theory )
 • ทฤษฎีวงและมอดูล ( Ring and Module Theory )
 • ทฤษฎีกราฟ( Graph Theory )
 • ทฤษฎีเชิงการจัด ( Combinatorial Theory )
 • การวิเคราะห์เชิงเส้น
 • การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional Analysis )
 • ทฤษฎีความน่าจะเป็น ( Probability Theory )
 • ทฤษฎีปริภูมิบานาค ( Banach Space Theory )
 • ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
 • การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( Mathematical Ploblem Solving )
 • การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา ( Research in Mathematics Education )
 • ศาสตรการรู้กับคณิตศษสตร์ศึกษา
 • ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ศึกษา ( Theories of Mathematics Education )
 • การสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ( Mathematical Modeling )
 • เรื่องคัดสรรทางพีชคณิต ( Selected Topics in Algebra )
 • เรื่องคัดสรรทางคณิตวิเคราะห์ ( Selected Topics in Mathematical Analysis )
 • เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ( Selected Topics in Applied Mathematics )
 • เรื่องคัดสรรทางคณิตศึกษา ( Selected Topics in Mathematics Education )บริการวิชาการ